¿...ES PARA Mí SI...?
CAT. L'Ayahuasca és per a mi sí, si així ho sento. Si he arribat fins aquí seguint la meva intuïció. Si sóc curiós però també sento confiança, esperança, el desig d'entregar-m'he, bons sentiments, calma i saviesa. 

Com puc saber si l'Ayahuasca és per a mi? En realitat l'Ayahuasca pot ser per a tothom. En moltes tribus indígenes la prenen fins i tot els nens i nenes. Només tenir en compte altres tipus de medicaments i/o qualsevol malaltia que pot estar contraindicada (ho comentem junts!). Més enllà, CONFIA. Durant milers d'anys s'ha estat fent ús d'aquest beuratge màgic i recentment s'han realitzat importants estudis i investigacions que donen llum al potencial de sanació i expansió que representa per als éssers humans. 

SENT-HO, només tú en saps la resposta. Això no és una experiència de fer si no es té clar, o fer per fer, però si ets aquí potser pots estar plantant una llavor en tu. 

És l'Ayahuasca per a tú? Sí, si ho sents d'aquesta manera. No hi ha cap resposta millor.
PT. Ayahuasca é para mim sim, se eu sinto isso. Se eu vim até aqui seguindo minha intuição. Se eu sou curioso, mas também confiado, esperançado, com desejo de me dar, com bons sentimentos, calma e sabedoria. 

Como sei se a Ayahuasca é para mim? Na verdade a Ayahuasca pode ser para todas as pessoas. Tribos indígenas levam para meninas e meninos. Basta ter em mente outros tipos de medicamentos e/ou qualquer doença que pode ser contra-indicado (nós comentamos juntos!). Além disso, CONFIANÇA. Durante milhares de anos tem vindo a fazer uso desta mistura mágica e, recentemente, realizaram importantes estudos e pesquisas que dão luz ao potencial de cura e expansão que apresenta para os seres humanos. 

SINTA, só você sabe a resposta. Esta não é uma experiência a fazer se você não tem isso claro, ou fazer para fazer, mas se você está aqui, talvez você pode estar plantando uma semente em você. 

Ayahuasca é para você? Sim, se você se sente assim. Não há resposta melhor.

ES. La Ayahuasca es para mí sí, si así lo siento. Si he llegado hasta aquí siguiendo mi intuición. Si siento curiosidad pero también confianza, esperanza, ganas de entregarme, sensaciones buenas, de calma y sabiduría. 

¿Cómo sé si la Ayahuasca es para mí? En realidad la Ayahuasca puede ser para todas las personas. En las tribus indígenas la toman hasta las niñas y niños. Sólo ten en cuenta otro tipo de medicaciones y/o alguna dolencia que pueda ser contraindicada (lo comentamos junt@s!). Más allá de eso, CONFÍA. Durante miles de años se ha venido haciendo uso de este brebaje mágico y recientemente se han llevado a cabo importantes estudios e investigaciones que dan luz al potencial sanador y de expansión que presenta para los seres humanos. 

SIÉNTELO, sólo tú sabes la respuesta. Esta no es una experiencia para hacer si no lo tienes claro, ni hacer por hacer, pero si estás aquí quizás puedes estar sembrando una semilla en tí. 

¿La Ayahuasca es para ti? Sí, si así lo sientes. No hay una respuesta mejor. 
ENG. Ayahuasca is for me if I feel it. If I've come this far following my intuition. If I feel curiosity but also trust, hope, desire to give myself, good feelings, calm and wisdom. 

How do I know if Ayahuasca is for me? Actually Ayahuasca can be for every kind of person. In indigenous tribes, even girls and Boys take it. Just keep in mind other types of medications and/or any disease that can be contraindicated (we'll talk about this together!). Beyond that, TRUST. For thousands of years has been used this magic concoction and recently, important studies and research carried out, revealed the healing potential and expansion that it offers to human beings. 

Feel it, only you know the answer. This is not an experience to have if you do not have it clear, or just for the sake of it, but if you are here maybe you can be planting a seed in you. 

Is Ayahuasca for you? Yes, if you feel it that way. There's no better answer.

¡Crea tu página web gratis!
es para mi si la ayahuasca